Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2019

04:51 CH @ Thứ Ba - 09 Tháng Tư, 2019
Kính mời Quý vị cổ đông tải về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2019:

Kính mời quý vị tham khảo Báo cáo tài chính năm 2018 của BIC tại đây.