Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2023

04:48 CH @ Thứ Ba - 14 Tháng Ba, 2023

Kính mời Quý vị cổ đông tải về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2023:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên BIC năm 2023

1.1 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên BIC năm 2023

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

4. Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

6. Tờ trình phê duyệt kết quả chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

7. Báo cáo, xin ý kiến về việc bầu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát BIC

7.1. Thư đề cử thành viên Ban Kiểm soát

7.2. Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên Ban Kiểm soát

7.3. Đơn ứng cử Ban Kiểm soát

7.4. Trích ngang lý lịch ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

8. Tờ trình phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2023 - 2025

9. Báo cáo của Ban Kiểm soát

10. Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính mời quý vị tham khảo Báo cáo tài chính năm 2022 của BIC tại đây