Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC 2022

03:46 CH @ Thứ Năm - 24 Tháng Ba, 2022

Kính mời Quý vị cổ đông tải về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2022:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên BIC năm 2022
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 
3. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính 2021
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, mục tiêu phương hướng 2022
6. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022
7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Mục tiêu phương hướng 2022. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ tổng công ty và Quy chế hoạt động HĐQT
8.1 Dự Thảo Điều lệ BIC
8.2 Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ 
8.3 Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT 
9. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 và tỷ lệ cổ tức năm 2021

Kính mời quý vị tham khảo Báo cáo tài chính năm 2022 của BIC tại đây