Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị BIC

04:52 CH @ Thứ Sáu - 15 Tháng Tư, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Quyết định số 040/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng Quản trị BIC về việc Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Xem chi tiết tại đây.