Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

04:46 CH @ Thứ Sáu - 15 Tháng Tư, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Quyết định số 039/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2022 của Hội đồng Quản trị BIC về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ.

Xem chi tiết tại đây.