Nghị quyết của HĐQT BIC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

11:06 SA @ Thứ Hai - 22 Tháng Hai, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị BIC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2021.

Xem Nghị quyết tại đây.