Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý III/2023

04:16 CH @ Thứ Sáu - 27 Tháng Mười, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý III/2023.

Tải về:
-  Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2023
-  Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng Quý III/2023