Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

05:59 CH @ Thứ Sáu - 11 Tháng Tám, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2023.

Tải về:
- Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023
- Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2023