Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng Quý I/2023

06:02 CH @ Thứ Sáu - 28 Tháng Tư, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng Quý I/2023.

Xem báo cáo tại đây.