Giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021

05:14 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Bảy, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông báo cáo giải trình tăng lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021.

Xem báo cáo tại đây.