Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý III/2022

08:24 CH @ Thứ Sáu - 28 Tháng Mười, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý III/2022.

Tải về:
-  Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2022
-  Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng Quý III/2022