Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

03:45 CH @ Thứ Tư - 27 Tháng Bảy, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2022.

Tải về:
- Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022
- Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2022