Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính Quý II/2022

06:48 CH @ Thứ Năm - 28 Tháng Bảy, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng Quý II/2022.

Tải về:
- Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2022
- Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng Quý II/2022