Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên các báo cáo tài chính năm 2022

06:10 CH @ Thứ Sáu - 03 Tháng Ba, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2022.

Tải về:
-  Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022
-  Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng năm 2022