Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán bán niên 2023

02:16 CH @ Thứ Năm - 24 Tháng Tám, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý cổ đông các báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng trước và sau kiểm toán bán niên 2023.

Tải về:
- Giải trình đối với báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023
- Giải trình đối với báo cáo tài chính riêng bán niên 2023