Điều chỉnh lịch chi trả cổ tức năm 2021

05:47 CH @ Thứ Hai - 22 Tháng Tám, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin về việc điều chỉnh lịch chi trả cổ tức năm 2021.

Xem thông tin tại đây.