Công bố thông tin bổ sung báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

06:49 CH @ Thứ Ba - 27 Tháng Chín, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản công bố thông tin bổ sung báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.

Xem bản công bố thông tin tại đây.