Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc

05:13 CH @ Thứ Hai - 31 Tháng Mười, 2022

Ngày 31/10/2022, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc BIC.

Xem thông tin tại đây.