Báo cáo kết luận thanh tra tại BIC của Bộ Tài chính

05:53 CH @ Thứ Năm - 07 Tháng Tư, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo kết luận thanh tra tại BIC của Bộ Tài chính.

Xem Báo cáo tại đây.