Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

08:50 CH @ Thứ Sáu - 06 Tháng Mười Một, 2020

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Quyết định số 116/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2020 của Hội đồng Quản trị BIC về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Tham khảo Quyết định 116/QĐ-HĐQT tại đây.