BIC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

12:00 CH @ Thứ Sáu - 08 Tháng Tư, 2011

Sau các thủ tục biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã lần lượt thông qua các vấn đề sau với tỷ lệ nhất trí là 100%:

-Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh quý 4/2010.

-Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế quý 4/2010 và kế hoạch chia cổ tức 2011.

-Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT từ sau Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, trọng tâm hoạt động 2011.

-Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán Quý 4/2010 và trọng tâm hoạt động 2011 của Ban Kiểm soát.

-Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010.

-Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2011.

-Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2011-2013.

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị, sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (ngày 09/09/2010) và chuyển đổi hình thức sang Tổng Công ty Cổ phần từ ngày 01/10/2010, BIC đã thực hiện cải tổ lại mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, sắp xếp nhân sự theo mô hình mới, ban hành đồng bộ các quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, thực hiện phân cấp thẩm quyền, hoàn thiện việc rà soát và điều chỉnh hệ thống văn bản nội bộ đảm bảo tính thống nhất, bài bản trong hoạt động của Tổng Công ty. Kết quả kinh doanh Quý 4/2010 đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất giao.

Trên cơ sở bộ máy tổ chức, cơ chế hoạt động đã hoàn thiện và kết quả kinh doanh khả quan của năm 2010, BIC đặt mục tiêu kinh doanh năm 2011 như sau: tổng doanh thu đạt 1.085,5 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 716,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, ROE đạt 11,4%, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 8%.

Tại Đại hội, ông Phạm Quang Tùng - Chủ tịch HĐQT đã báo cáo với các cổ đông về kế hoạch niêm yết cổ phiếu BIC. Theo đó, ngày 04/04/2011, HSX đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc cho BIC niêm yết 66 triệu cổ phiếu trên sàn này. BIC sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/4/2011 để thực hiện lưu ký chứng khoán, hoàn thiện các hồ sơ cần thiết theo quy định và yêu cầu của HSX để được chấp thuận chính thức vào đầu tháng 5/2011. Thời điểm chào sàn dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối tháng 5/2011.

Đồng thời, tại Đại hội, Hội đồng Quản trị BIC đã báo cáo cổ đông về việc ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và Tổng Công ty sẽ làm thủ tục bổ nhiệm ông Tôn Lâm Tùng - Phó Tổng Giám đốc thứ Nhất là Quyền Tổng Giám đốc thay thế để tách bạch hoạt động quản trị và điều hành, đảm bảo tính độc lập và thông lệ quản trị.