Thông báo kết quả thỏa thuận bán tiếp cổ phần của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

12:00 CH @ Thứ Tư - 01 Tháng Chín, 2010

1.

Tổng số lượng cổ phần đưa ra thoả thuận:

Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua:

129.054 cổ phần

129.054 cổ phần

2.

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

3.

Giá tối thiểu:

11.300 đồng/cổ phần

4.

Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia thoả thuận:

Trong đó:Tổ chức: 1 Cá nhân: 0

1

5.

Tổng khối lượng đăng ký thoả thuận:

129.054 cổ phần

6.

Tổng số phiếu tham dự thoả thuận hợp lệ:

1

7.

Tổng khối lượng thoả thuận hợp lệ:

129.054 cổ phần

8.

Khối lượng thoả thuận cao nhất:

129.054 cổ phần

9.

Khối lượng thoả thuận thấp nhất:

129.054 cổ phần

10.

Giá thoả thuận mua cao nhất:

11.300 đồng/cổ phần

11.

Giá thoả thuận mua thấp nhất:

11.300 đồng/cổ phần

12.

Giá thoả thuận thành công cao nhất:

11.300 đồng/cổ phần

13.

Giá thoả thuận thành công thấp nhất:

11.300 đồng/cổ phần

14.

Giá thoả thuận thành công bình quân:

11.300 đồng/cổ phần

15.

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

Trong đó:Tổ chức: 1 Cá nhân: 0

1

16.

Tổng số lượng cổ phần bán được:

Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:

129.054 cổ phần

0 cổ phần

17.

Tổng giá trị cổ phần bán được:

1.458.310.200đ.

(Theo Sở GDCK Hà Nội)