Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I

12:00 CH @ Thứ Sáu - 27 Tháng Tám, 2010

Thời gian:8h00, Thứ Năm, ngày 09/09/2010 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 7h30).
Địa điểm: Tầng 12 BIDVTower, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đối tượng tham gia Đại hội:

- Tất cả các cổ đông trúng đấu giá và đã nộp tiền mua cổ phần Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, doanh nghiệp).

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo về tiến trình cổ phần hóa của Công ty.

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần.

- Thông qua định hướng kinh doanh 5 năm 2011-2015, kế hoạch kinh doanh năm 2010.

- Thông qua phương án phát hành thêm vốn cho cổ đông chiến lược và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

- Thông qua phương án phát hành quyền chọn mua cổ phiếu/cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên (chương trình ESOP) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

- Phê duyệt kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán.

- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
- Thông qua mức thù lao, phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Các nội dung khác liên quan.

Tài liệu họp Đại hội:Thông báo mời họp kèm tài liệu được gửi tới Quý vị cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký khi đấu giá hoặc Quý vị có thể truy cập tại website: http://bic.vnmục “Quan hệ Nhà đầu tư” để nhận tài liệu họp.
Đăng ký dự họp Đại hội:
Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS trước 16h30 ngày 06/09/2010 về:
Phòng Đầu tư BIC
Địa chỉ: Tầng 10 tháp A, tòa tháp Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.
ĐT: 04.22206642hoặc04.22206643Fax: 04.22200281.
Email: tanvd.bic@bidv.com.vn
Ghi chú:
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp và giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu.
- Cổ đông tham dự Đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA BIC
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Huy TựaKính mời Quý vị Cổ đông tải tài liệu của Đại hội tại đây:

(1) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

(2) Chương trình Đại hội cổ đông

(3) Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

(4) Mẫu thư ứng cử thành viên HĐQT-BKS

(5) Mẫu thư đề cử thành viên HĐQT-BKS

(6) Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HĐQT-BKS

(7) Quy chế tổ chức đại hội cổ đông lần I

(8) Quy chế bầu cử, ứng cử HĐQT-BKS
(9) Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ

(10) Quyết định ủy quyền ký văn bản ĐHCĐ

(11) Báo cáo tiến trình CPH BIC

(12) Tờ trình lựa chọn kiểm toán 2010

(13) Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

(14) Tờ trình niêm yết cổ phiếu

(15) Tờ trình định hướng kinh doanh 2011-2015 và KHKD Quý 4/2010

(16) Tờ trình chương trình ESOP

(17) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

(18) Tờ trình dự thảo điều lệ

(19) Dự thảo điều lệ BIC

(20) Tờ trình thù lao HĐQT - BKS