BIC Miền Đông thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (08.05.2023 - 18.05.2023)

09:26 SA @ Thứ Ba - 30 Tháng Năm, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Đông (BIC Miền Đông) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.