BIC Miền Đông thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (05.08.2022)

10:02 SA @ Thứ Hai - 15 Tháng Tám, 2022

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Đông (BIC Miền Đông) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.