BIC Hải Phòng thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (13.06.2022)

08:49 SA @ Thứ Tư - 15 Tháng Sáu, 2022

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng (BIC Hải Phòng) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.