BIC Bình Định thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (21.04.2023)

05:11 CH @ Thứ Hai - 24 Tháng Tư, 2023

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Định (BIC Bình Định) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.