BIC Bắc Tây Nguyên thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (20-24.08.2021)

02:53 CH @ Thứ Hai - 13 Tháng Chín, 2021

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Tây Nguyên (BIC Bắc Tây Nguyên) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.