BIC Bắc Tây Nguyên thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (14.11.2022)

03:14 CH @ Thứ Ba - 22 Tháng Mười Một, 2022

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Tây Nguyên (BIC Bắc Tây Nguyên) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.