BIC Bắc Bộ thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm (21.10.2022)

05:18 CH @ Thứ Hai - 24 Tháng Mười, 2022

Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Bộ (BIC Bắc Bộ) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.