BIC Hải Phòng thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm

04:10 CH @ Thứ Ba - 21 Tháng Bảy, 2020
Một số ấn chỉ của Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng (BIC Hải Phòng) không còn giá trị sử dụng.

Xem thông báo tại đây.