Tải ứng dụng BIC online!

Khai báo tổn thất và nhận bồi thường dễ dàng hơn với smartphone.

Hướng dẫn thủ tục giải quyết khiếu nại bảo hiểm tài sản

Người được bảo hiểm

 - Khi có nguy cơ có thể dẫn đến tổn thất, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là BIC) hoặc những người đại diện hoặc Đại lý của Công ty nơi gần nhất bằng điện thoại hoặc bằng Fax;
- Khi xảy ra tổn thất, Người được bảo hiểm phải ngay lập tức:
(i) thực hiện mọi biện pháp để hạn chế tổn thất ở mức ít nhất và thu hồi tài sản bị thất lạc;
(ii) điền vào Thông báo sơ bộ tổn thất theo Biểu mẫu BM.02/QT-GDBT-01 (đính kèm trong Đơn Bảo hiểm) và gửi cho BIC bằng fax hoặc thông báo bằng điện thoại;
(iii) thông báo cho công an trong trường hợp có trộm cắp hay nghi ngờ là đã xảy ra trộm cắp hay các hành động chủ tâm ác ý;
- Giữ nguyên hiện trường và bảo quản các bộ phận bị tổn thất, sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của BIC giám định các bộ phận đó;
- Lập Biên bản hiện trường sự cố dẫn đến tài sản bị tổn thất có xác nhận của người có thẩm quyền quản lý tài sản đó, và/hoặc Công an, chính quyền địa phương;
- Điền Giấy yêu cầu bồi thường theo Biểu mẫu số BM.06/QT-GDBT-01;
- Hoàn chỉnh và gửi bộ Hồ sơ khiếu nại (như nêu dưới đây) cho BIC;
- Bảo lưu quyền đối với bên thứ ba (nếu có).
Hồ sơ Khiếu nại người được bảo hiểm phải cung cấp:
(1) Giấy yêu cầu bồi thường đã khai và ký tên;
(2) Biên bản hiện trường sự cố;
(3) Danh sách tài sản bảo hiểm, chứng từ xác định nguyên giá ban đầu của tài sản bị tổn thất;
(4) Chứng từ khắc phục tổn thất: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và hóa đơn tài chính liên quan đến việc sửa chữa;
(5) Biên nhận bồi thường đủ (Biểu mẫu BM.08/QT-GDBT-01);
(6) Các Giấy tờ khác có liên quan đến tổn thất đó (theo yêu cầu của BIC).

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

- Sau khi nhận được Thông báo tổn thất, cử giám định của mình hoặc uỷ quyền cho một công ty giám định độc lập xuống hiện trường để phối hợp với Người Được bảo hiểm để cùng giải quyết khiếu nại hoặc;
- Đối với tai nạn hoặc tổn thất nhỏ, không phức tạp, BIC sẽ uỷ quyền cho Người Được bảo hiểm:
(1) Chụp ảnh;
(2) Lập Biên bản hiện trường sự cố;
(3) Thu thập các giấy tờ liên quan đến khiếu nại;
(4) Thu thập các bản chào giá sửa chữa, mua sắm gửi cho BIC phê duyệt trước khi sửa chữa.
- BIC sẽ không chịu trách nhiệm đối với mất mát tổn thất hoặc trách nhiệm, nếu BIC không nhận được thông báo tổn thất trong vòng 7 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố (trường hợp bất khả kháng, thời điểm 7 ngày kể từ ngày sự kiện bất khả kháng không còn nữa);
- Xem xét hồ sơ đòi bồi thường, thông báo ngay cho Người Được bảo hiểm nếu không thuộc phạm vi bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ;
- Tiến hành công việc sửa chữa hoặc;
- Gửi Thông báo giải quyết tổn thất cho Người Được bảo hiểm;
- Thanh toán tiền bồi thường vào tài khoản của Người Được bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bồi thường hoặc thanh toán trực tiếp cho bên cung cấp thiết bị hoặc sửa chữa;
- Tiến hành thu hồi tài sản cứu vớt hoặc đòi bồi thường từ người thứ 3 (nếu có);
- Tiến hành các thủ tục kiện tụng tại toà án (nếu có).