Tải ứng dụng BIC online!

Khai báo tổn thất và nhận bồi thường dễ dàng hơn với smartphone.

Hướng dẫn thủ tục giải quyết khiếu nại bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng

Người được bảo hiểm

- Khi có nguy cơ có thể dẫn đến tổn thất, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là BIC) hoặc những người đại diện hoặc Đại lý của Công ty nơi gần nhất bằng điện thoại hoặc bằng Fax;
- Khi xảy ra tổn thất, Người được bảo hiểm phải thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế mất mát hoặc hư hỏng ở mức thấp nhất, đồng thời thông báo bằng điện thoại hoặc Fax Thông báo tổn thất theo Biểu mẫu số BM.02/QT-GDBT-01 (đính kèm trong Đơn Bảo hiểm) cho BIC nơi gần nhất;
- Giữ nguyên hiện trường và bảo quản các bộ phận bị tổn thất, sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của BIC giám định các bộ phận đó;
- Báo Công an hoặc chính quyền địa phương lập Biên Bản hiện trường sự việc
- Điền Giấy yêu cầu bồi thường theo Biểu mẫu số BM.06/QT-GDBT-01;
- Hoàn chỉnh và gửi bộ Hồ sơ khiếu nại (như nêu dưới đây) cho BIC.
Hồ sơ Khiếu nại Người được bảo hiểm phải cung cấp:
(1) Giấy yêu cầu bồi thường điền đầy đủ, ký tên và đóng dấu;
(2) Biên Bản Hiện trường được Chính Quyền địa phương hoặc công an xác nhận;
(3) Đăng ký xe, máy thi công;
(4) Bằng lái xe của người lái máy thi công;
(5) Sổ Kiểm định an toàn kỹ thuật;
(6) Hợp đồng mua bán, Hoá đơn mua bán máy ban đầu;
(7) Chứng từ khắc phục tổn thất: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và hóa đơn tài chính liên quan đến việc sửa chữa
(8) Các hồ sơ khác theo yêu cầu của BIC (tuỳ từng trường hợp cụ thể).

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

- Sau khi nhận được Thông báo tổn thất, cử giám định của mình hoặc uỷ quyền giám sát cho một công ty giám định độc lập xuống hiện trường để phối hợp với Người được bảo hiểm để cùng giải quyết khiếu nại hoặc;
- Đối với tai nạn hoặc tổn thất nhỏ - Công ty sẽ uỷ quyền cho Người được bảo hiểm:
(1) Chụp ảnh;
(2) Lập biên bản hiện trường có xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc công an;
(3) Thu thập các giấy tờ liên quan đến khiếu nại;
(4) Thu thập các bản chào giá sửa chữa và gửi cho BIC phê duyệt trước khi sửa chữa;
- Trong mọi trường hợp Người Bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với mất mát tổn thất hoặc trách nhiệm, nếu Người bảo hiểm không nhận được thông báo tổn thất trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố;
- Xem xét hồ sơ đòi bồi thường, thông báo ngay cho Người được bảo hiểm nếu không thuộc phạm vi bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ;
- Tiến hành công việc sửa chữa hoặc;
- Gửi Thông báo số tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm;
- Chuyển tiền bồi thường vào tài khoản của Người được bảo hiểm hoặc thanh toán trực tiếp cho bên cung cấp thiết bị/ sửa chữa trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.