Tải ứng dụng BIC online!

Khai báo tổn thất và nhận bồi thường dễ dàng hơn với smartphone.

Hướng dẫn thủ tục giải quyết khiếu nại bảo hiểm hàng hoá

Người được bảo hiểm

- Khi có nguy cơ có thể dẫn đến tổn thất, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là BIC) hoặc những người đại diện hoặc đại lý của BIC nơi gần nhất bằng điện thoại hoặc fax;
- Khi xảy ra tổn thất, thông báo bằng điện thoại và điền vào Thư dự kháng/Notice of Loss theo mẫu BM.6/HD-GĐBT-02 rồi fax cho BIC (trong vòng 24 giờ); Lập Notice of Loss (BM.7/HD-GĐBT-02) gửi cho người vận chuyển hoặc đại lý của người vận chuyển hoặc bên thứ ba khác liên quan đến tổn thất.
- Khẩn trương tiến hành các biện pháp hạn chế tổn thất, đồng thời thông báo cho BIC bằng điện thoại để phối hợp giải quyết;
- Bảo lưu quyền khiếu nại người thứ ba (nếu có);
- Thu thập toàn bộ các chứng từ liên quan đến hàng hoá tổn thất như COR, ROROC;
- Gửi bộ hồ sơ khiếu nại cho BIC.
Hồ sơ khiếu nại bồi thường tổn thất hàng hoá bao gồm những chứng từ chính sau:
- Thư khiếu nại đòi bồi thường của Người được bảo hiểm (BM.10/HD-GĐBT-02);
- Bản chính của Giấy chứng nhận bảo hiểm / Đơn bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm;
- Bản chính của Vận tải đơn và/hoặc Hợp đồng chuyên chở;
- Bản chính hoặc bản sao hoá đơn gửi hàng, kèm tờ kê chi tiết hàng hoá và/hoặc phiếu đóng gói;
- Bản chính Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác chỉ rõ mức độ tổn thất;
- Thư dự kháng gửi cho người chuyên chở (nếu có);
- Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận của Người chuyên chở khi giao hàng và Phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận hàng cuối cùng;
- Các chứng từ giao nhận hàng của cảng hoặc của cơ quan chức năng;
- Công văn thư từ trao đổi của Người được bảo hiểm với Người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất;
- Hoá đơn/Biên lai các chi phí khác.
Tuỳ theo điều kiện bảo hiểm, tình trạng tổn thất của đối tượng được bảo hiểm, các loại chứng từ được liệt kê ở trên có thể thêm hoặc bớt để chứng minh tổn thất.

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

- Sau khi nhận được thông báo tổn thất, cử giám định viên của BIC hoặc chỉ định một công ty giám định độc lập đến hiện trường để phối hợp với Người được bảo hiểm xác định nguyên nhân, mức độ tổn thất;
- Có quyết định về việc bảo quản hoặc niêm phong hàng tổn thất;
- Đàm phán với Người được bảo hiểm và các bên liên quan trong việc bán cứu vớt, đòi người thứ ba;
- Từ chối khiếu nại bằng văn bản (nếu không thuộc phạm vi bảo hiểm) trong vòng 15 ngày;
- Tiến hành các thủ tục bồi thường trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ khiếu nại hợp lệ của Người được bảo hiểm;
- Tiến hành các thủ tục pháp lý (nếu cần thiết).