Tải ứng dụng BIC online!

Khai báo tổn thất và nhận bồi thường dễ dàng hơn với smartphone.

Hướng dẫn thủ tục giải quyết khiếu nại bảo hiểm người vay vốn

Người được bảo hiểm

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, Tổ chức tín dụng hoặc Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của họ cần thông báo ngay bằng điện thoại hoặc văn bản cho Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) theo số điện thoại ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm để được hướng dẫn cách thức giải quyết;
- Thu thập và gửi toàn bộ hồ sơ khiếu nại cho BIC.

Hồ sơ Khiếu nại Người được bảo hiểm phải cung cấp:

BIC

Bộ phận bồi thường của BIC sẽ gửi :
- Thông báo nhận hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm trong 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm
- Thông báo cho khách hàng danh sách những chứng từ y tế cần bổ sung qua email trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
- Thông báo bồi thường trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

Địa chỉ liên hệ giải quyết bồi thường

Liên hệ với bộ phận Bồi thường tại các Công ty thành viên BIC gần nhất từ 8h đến 17h, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.