Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

05:50 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Ba, 2018


Tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2018 tại đây.