Giúp bạn an tâm  
khi tham gia giao thông!

Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe cơ giới

Là sản phẩm mà chủ xe có thể lựa chọn tham gia thêm ngoài sản phẩm bảo hiểm TNDS bắt buộc theo quy định hiện hành.

Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe

Người được bảo hiểm được chi trả quyền lợi trong trường hợp bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông.