Mua bảo hiểm bắt buộc TNDS để tham gia giao thông an toàn và đúng quy định của Pháp luật.

Đối tượng bảo hiểm

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm

BIC thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).

Phạm vi bảo hiểm

- Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra
- Thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách theo Hợp đồng vận chuyển hành khách do xe gây ra

Mức trách nhiệm

+ Về người: tối đa 100.000.000 đồng/người/vụ tai nạn
+ Về tài sản: tối đa 50.000.000 đồng/vụ tai nạn

Thời hạn bảo hiểm

01 năm.

Phí bảo hiểm

Theo biểu phí bảo hiểm bắt buộc TNDS ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.