Mua bảo hiểm bắt buộc TNDS để tham gia giao thông an toàn và đúng quy định của Pháp luật.

Đối tượng bảo hiểm

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm

BIC thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người (bên thứ ba, hành khách) và tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).

Phạm vi bảo hiểm

- Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra
- Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra

Mức trách nhiệm

+ Về người: tối đa 150.000.000 đồng/người/vụ tai nạn
+ Về tài sản: tối đa 50.000.000 đồng/vụ tai nạn

Thời hạn bảo hiểm

01 năm; 02 năm; 03 năm.

Phí bảo hiểm

Áp dụng theo Phụ lục I Phí bảo hiểm bắt buộc trách dân sự của chủ xe cơ giới đính kèm Thông tư 04/2021/TT-BTC.