Bảo vệ bạn và người thân 24/24 trước những rủi ro bất ngờ.

Đối tượng được bảo hiểm

Đối tượng được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang công tác, học tập và làm việc tại Vệt Nam trong độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi, ngoại trừ những trường hợp sau:
- Những người bị bệnh tâm thần, phong;
- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

Phạm vi bảo hiểm

BIC sẽ bảo hiểm trong các trường hợp như sau:

Phạm vi bảo hiểmQuyền lợi bảo hiểm
Chết do tai nạn Chi trả bằng số tiền bảo hiểm 
Thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và tối đa không quá số tiền bảo hiểm. 
Thương tật thân thể tạm thời do tai nạn Chi trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hoặc theo chi phí thực tế được quy định tại Quy tắc bảo hiểm. 

Các rủi ro loại trừ chính

BIC không bồi thường đối với các trường hợp sau:
- Người được bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội khác, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông;
- Hành động cố ý tự gây tai nạn của Người được bảo hiểm hoặc Người thừa kế hợp pháp;
- Người được bảo hiểm sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác;
- Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ;
- Các loại trừ khác trong Quy tắc bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm

- Số tiền bảo hiểm phổ thông: Từ 01 triệu đồng/người đến 20 triệu đồng/người.
- Số tiền bảo hiểm đặc biệt: từ trên 20 triệu đồng/người đến 200 triệu đồng/người.bệnh tật