Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2020

05:21 CH @ Thứ Năm - 11 Tháng Sáu, 2020
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2020.

Xem thông báo tại đây.