Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2020

03:09 CH @ Thứ Hai - 18 Tháng Năm, 2020
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2020.

Xem thông báo tại đây.