Nghị quyết của ĐHĐCĐ BIC về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2020 - 2022

05:00 CH @ Thứ Năm - 28 Tháng Năm, 2020
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu của ĐHĐCĐ BIC về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2020 - 2022.

Xem Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu tại đây.