Công bố thông tin các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát mới

03:40 CH @ Thứ Sáu - 26 Tháng Sáu, 2020
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông tin các thành viên mới được bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem thông tin chi tiết tại đây.