Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2016

04:56 CH @ Thứ Năm - 14 Tháng Tư, 2016


Tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2016 tại đây.